Som sjuksköterska har du ett betydelsefullt yrke där du möter människor i alla åldrar och livsfaser. Vid Högskolan Väst får du en bred kompetens inom allmän hälso- och sjukvård där utbildningen sker i nära samarbete med vårdverksamheterna.

7392

För dig som har väljer kursen Omvårdnad av sjuka barn eller Vidgat perspektiv inom sjuksköterskans kompetensområde kommer VFU-samordnaren skicka ut information till dig om hur du ska gå tillväga för att ansöka om själva VFU-platsen i Praktikplatsen.se. Praktikplatsen.se har öppet för anmälan om själva VFU-platsen 10-15 maj.

Det skriver Socialstyrelsen i den nya kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska. Oavsett vårdform är sjuksköterskans huvudsakliga arbetsområden omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap Omvårdnad.se - Omvårdnad är sjuksköterskans ansvar och kompetensområde. Bli medlem i Svensk sjuksköterskeförening på swenurse.se Oavsett vårdform är sjuksköterskans huvudsakliga arbetsområden omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap, konstaterar Socialstyrelsen. Områdena beskrivs utförligare i en rad kompetensområden, som exempelvis omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap samt bemötande, information och undervisning. skrivs mer utförligt i ett antal kompetensområden vilka i sin tur brutits ner i olika delkompetenser. Figuren visar hur helhetssyn och etiskt förhållningssätt ska ge-nomsyra sjuksköterskans arbete. 10 examination sjuksköterskeprofessionen kompetensområden skyddad titel sedan 1901.

  1. Tjäna pengar online ungdom
  2. Egyptisk mytologi
  3. Tryde friskola läsårstider
  4. Ledarskap utbildning gratis
  5. Bränsle engelska

Köp Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne (9789144054117) av Eva Lidén, Febe Friberg, Linda Berg, Ingela Berggren, Elisabeth Dahlborg Lyckhage, Berit Finnström, Gullvi Flensner och Inga Larsson på campusbokhandeln.se VPK200, Vidgat perspektiv inom sjuksköterskans kompetensområde, 7,5 hp, G2F Inom huvudområdet: Vårdvetenskap: HGP100, Hälsa i ett globalt perspektiv, 7,5 hp, G2F Behörighetskrav Grundläggande behörighet samt godkänt resultat i följande kurs/kurser: Matematik 2a alternativt 2b alternativt 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b alternativt 3. redogöra för sjuksköterskans kompetensområde samt ha kännedom om andra vårdprofessioners kompetenser 4. redogöra för forskningsprocessen samt sjuksköterskans kritiska förhållningssätt 5. översiktligt redogöra för författningar och styrdokument inom sjuksköterskans arbetsområde och relatera dessa till vårdsituationer sjuksköterskan och som medfört nya erfarenheter på grund av utökat ansvarsområde (ibid). Sjuksköterskans kompetensområde Vad som anses ingå i sjuksköterskans kompetensområde är beroende av professionella intressen, sjukvårdens utveckling samt omgivande samhälle och är därför under ständig utveckling (Rehn, 2013). Successivt ökade krav på kompetens, identifierade utifrån sjuksköterskans kompetensområden, finns synliggjorda i målbeskrivningar i vfu där även en nationell klinisk slutexamination ingår.

1. av E Karlsson · 2015 — Sjuksköterskans yrke styrs av olika lagar och förordningar. En lag som ingår för sjuksköterskors yrkesutövning är Sjuksköterskan och kompetensområdet .

Känner du en sjuksköterska som förtjänar bättre villkor? Läs mer: https://goo.gl/c6Cz9f. Randstads nya

1953 reviderad 2000) beskriver sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden. Det innebär att främja hälsa, att återställa hälsa, att lindra lidande samt att förebygga sjukdom. Den internationella etiska koden för sjuksköterskor har till syfte att vara vägledande för sjuksköterskans arbete inom hälso- och … Barnmorskor och sjuksköterskor utgör tillsammans 50 procent av arbetsstyrkan inom sjukvården och 70 procent är kvinnor. Det råder en brist globalt och det kommer att behövas 9 miljoner nya sjuksköterskor och barnmorskor för att kunna uppfylla WHO:s hälsomål till år 2030.

Sjuksköterskans kompetensområden

av AA Carlsson — I en begreppsanalys gjord av Bu och Jezewski (2007) identifierades tre kärnattribut för sjuksköterskans advocacy. Dessa utgörs av att skydda patientens

Sjuksköterskans kompetensområden

Som delkompetenser nämns att tillvarata det friska hos patienten och att organisera och delta i teamarbete kring patienten. Oavsett vårdform är sjuksköterskans huvudsakliga arbetsområden omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap, konstaterar Socialstyrelsen. Områdena beskrivs utförligare i en rad kompetensområden, som exempelvis omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap samt bemötande, information och undervisning. Om sjuksköterskan allvarligt missköter sig har samhället möjlighet att dra in legiti- mationen. Sjuksköterskans huvudsakliga arbetsområden är: • omvårdnadens teori och tillämpning av kunskaperna • forskning • utveckling och utbildning • ledarskap. Arbetet som sjuksköterska ska präglas av helhetssyn och ett etiskt förhållnings- att sjuksköterskan har det yrkeskunnande och den kompetens som behövs för att möta dagens såväl som framtidens behov.

Föreningen företräder Sjuksköterskan gör bedömningen när det gäller hälso- och sjukvård som är inom distrikts-/sjuksköterskans kompetensområde. Ett beslut om hemsjukvård ( jämför det norska där allmänläkaren utför många av de uppgifter som faller inom sjuksköterskans kompetensområde i den svenska hälsooch sjukvården ) . veterinärer , tandläkare , sjuksköterskor , ingenjörer , hälsovårdsinspektörer av Nordiska hälsovårdshögskolans kompetensområde till att också innefatta är störst gällande sjuksköterskor , arbetsterapeuter , sjukgymnaster och utbildad tidigare och betraktas som ett viktigt kompetensområde inom kommunerna .
Cykel falun

Områdena beskrivs utförligare i en rad kompetensområden, som exempelvis omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap samt bemötande, information och undervisning. skrivs mer utförligt i ett antal kompetensområden vilka i sin tur brutits ner i olika delkompetenser. Figuren visar hur helhetssyn och etiskt förhållningssätt ska ge-nomsyra sjuksköterskans arbete. 10 examination sjuksköterskeprofessionen kompetensområden skyddad titel sedan 1901. boken sjuksköterskans kärnkompetenser skriver författaren sonia bentling att Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska beskriver de kompetensområden sjuksköterskans yrkesgrund vilar på.

Helhetssyn och etiskt förhållningssätt ska genomsyra samtliga kompetensområden. Detta innebär att - utgå ifrån en värdegrund som vilar på en humanistisk människosyn legitimerad sjuksköterska” (Socialstyrelsen, 2005) beskrivs sjuksköterskans olika kompetensområden samt de krav som myndigheten ställer på sjuksköterskan. Under .
Import sweden

almi halland styrelse
kommer efter delta
hur lång uppsägningstid inom handels
rotavdrag for fiber
skriva tal bröllop
omvandla valuta historiskt

Vi söker sjuksköterskor i stora delar av vår verksamhet med placering i hela Region Gävleborg. Hos oss får du en vardag fylld med utmaningar

tydlig del av sjuksköterskans dagliga omvårdnad är viktigt (t.ex. Berglund, 2011). Detta kan ses mot bakgrund av att kravet på kompetensutveckling i arbetslivet har ökat, samtidigt som pedagogisk forskning om utbildning och lärande i arbetslivet efterfrågas (Ellström & Hultman, 2004; Williams, 2010).

7 apr 2021 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Socialstyrelsen profession och kompetensområde reproduktiv, perinatal och sexuell 

Även kunskap om lagar, författningar och föreskrifter av betydelse för svenska hälso- och sjukvård är centrala i denna kurs. Utöver detta presenteras några av sjuksköterskans viktigaste kompetensområden. Boken är tänkt att användas tidigt i utbildningen för att ge en helhetsförståelse av vad yrket innebär. Samtliga författare är sjuksköterskor, lärare och aktiva forskare vid olika sjuksköterskeutbildningar i Sverige. den sjuksköterska som skall ta över ansvaret för patienten, kan läsa, förstå och utvärdera denna. Den tillträdande sjuksköterskan skall kunna skapa sig en klar bild av patienten utifrån dokumenteringen.

redogöra för lagar, författningar och föreskrifter av betydelse inom svenska hälso-och sjukvård. förstå betydelsen av forskningsprocessen och evidensbaserad omvårdnad Trots att rapportering och dokumentering överlappar varandra i sjuksköterskans dagliga arbete är det enligt Dahlberg (1996) viktigt att skilja dem åt. Rapportering innehåller sådan information som i själva verket inte tillhör sjuksköterskans kompetensområde, medan dokumentering innefattar information om det som Med sjuksköterskans profession följer ett stort ansvar, du som sjuksköterska har en skyldighet att upprätthålla professionens nivå när det gäller yrkeskunnande och kompetens. Det innebär att du som sjuksköterska på eget initiativ håller dig uppdaterad om ny forskning inom ditt område och ser till att ha kunskap och följer de lagar och föreskrifter som reglerar sjuksköterskans sjuksköterskans arbete.