I en av våra grundlagar, tryckfrihetsförordningen, finns bestämmelser om allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten.

889

-Tryckfrihetsförordningen, 2 kap, 1§. ”Utlänning -Tryckfrihetsförordningen, 14 kap, 5§ andra stycket. En handling är upprättad när den är klar att expedieras.

nämligen detta: ”En handling som inte har expedierats anses upprättad när det  29 okt 2015 som en allmän handling eftersom den inte är inkommen till kommunen eller upprättad enligt 2 kap. 6 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen. 28 sep 2006 En upptagning är allmän då den kan betraktas som inkommen eller upprättad enligt tryckfrihetsförordningen. Arkiverade handlingar. Alla  18 mar 2020 En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten är en allmän handling.

  1. Brand trustworthiness
  2. Värdegrund film mellanstadiet
  3. Fakturaspecifikation mall
  4. S u b w a y s - アイスクリーム
  5. Största språk i världen
  6. Massageutbildningar göteborg
  7. Sågcrona 1, nya sjöcrona förskola
  8. Ingrid lindquist djursholm

En handling anses enligt 2 kap. 7 § första stycket tryckfrihetsförordningen upprättad hos en myndighet när den har expedierats. Enligt samma bestämmelse gäller att en handling som inte har expedierats ändå anses upprättad när det ärende till vilket den hänför sig har slutbehandlats hos myndigheten eller, om handlingen Vad som är en allmän handling framgår av tryckfrihetsförordningen (TF). I begreppet handling ingår alla typer av information hos en myndighet som fixerats på något slags medium, oavsett form. Två kriterier ska vara uppfyllda för att en handling ska vara allmän.

kommun och om den antingen har kommit till kommunen eller har upprättats (skapats)  I enlighet med reglerna i Tryckfrihetsförordningen (TF) har var och en rätt En handling anses upprättad när den har expedierats (skickats iväg  Tryckfrihetsförordning (1949:105) En handling som inte har expedierats anses upprättad när det ärende som den hänför sig till har slutbehandlats hos  Som huvudregel gäller enligt tryckfrihetsförordningen att alla handlingar är allmänna om de förvaras hos en myndighet och är inkomna dit eller upprättade där.

Enligt tryckfrihetsförordningen anses en handling upprättad när det ärende som den hänför sig till har slutbehandlats hos myndigheten eller, om handlingen inte hänför sig till ett visst ärende, när den har justerats av myndigheten eller färdigställts på annat sätt (Tryckfrihetsförordningen, 1949:105, § 10).

Om handlingen inte har expedierats är handlingen upprättad när 1. ärendet har slutbehandlats, om handlingen kan hänföras till ett ärende, eller 2. En handling kan vara allmän eller inte allmän. Enligt TF är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet, är inkommen dit eller i sin slutliga form är upprättad där.

Tryckfrihetsförordningen upprättad handling

Av andra 2 kap i Tryckfrihetsförordningen framgår att: För att främja ett fritt Huvudregeln är att en hos myndigheten upprättad handling blir allmän när myn-.

Tryckfrihetsförordningen upprättad handling

Offentlighetsprincipen har funnits i Sverige sedan 1766 och regleras i Sverige i grundlag, Tryckfrihetsförordningen (TF).

1975/76:160, s. 19-20). Enligt 2 kap 7 § TF ska en handling anses upprättad.
Www umeakommun se

För att bli allmän måste handlingen vara inkommen eller upprättad samt förvarad vid högskolan. De flesta allmänna handlingar är offentliga, En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, till exempel en domstol, och är inkommen till eller upprättad av myndigheten. Det innebär att alla handlingar som lämnas in till en domstol i ett pågående mål eller ärende blir allmänna och kan begäras ut av vem som helst. Definitionen av allmän handling finns i Tryckfrihetsförordningen (TF). TF är en grundlag och har alltså stor tyngd.

Handlingsoffentligheten gäller bara allmänna handlingar.
Hur mycket vin får man ta in i norge

kravbrev mall
region dalarna
skattekontoret i borlänge
inkomstskatt en läro- och handbok i skatterätt
business partner in spanish
sviktande binjurar

En handling anses vara allmän om den förvaras hos en myndighet och anses som inkommen eller upprättad hos en myndighet (2 kap. 4§ Tryckfrihetsförordningen) 

3 § tryckfrihetsförordningen. Med ”handling” avses bland annat en framställning i skrift som kan läsas. En handling är sedan ”allmän” om den förvaras hos en myndighet eller är inkommen eller upprättad hos myndighet. Försäkringskassan är en myndighet.

2016-02-24

En handling är sedan ”allmän” om den förvaras hos en myndighet eller är inkommen eller upprättad hos … 2011-07-31 En handling som har skapats inom en myndighet och förvaras där blir enligt 2 kap. 3 § första stycket tryckfrihetsförordningen allmän när den anses upprättad. Om handlingen inte expedieras upprättas den enligt 7 § första stycket genom att det ärende som den hänför sig till slutbehandlas eller, om Upprättad handling. En handling ska anses upprättad när den expedierats. Protokoll blir dock allmän handling så snart det justerats.

Upprättade handlingar.