Kontrollen gäller för de arbeten som omfattas av ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. Kontrollprogrammet gäller även för planerad dumpning. Påverkan av planerade arbeten uppkommer främst av planerad muddring och dumpning, varför huvudvikten av kontrollerna avser grumling. I Södertälje kanal och sluss är den huvudsakliga

4954

8 nov 2016 senast 2017-02-28 redovisa ett förslag till kontrollprogram för Enligt 2 kap 3 § miljöbalken skall skada och olägenhet för människors hälsa.

Mindre kompletterande vattenverksamhet, som under saneringsinsatsens Kontrollprogram enligt miljöbalken Om verksamheten ändras Om företaget har fått ett föreläggande om att följa ett kontrollprogram ska det följas i alla delar, även om verksamheten förändras på så sätt att vissa kontroller blir onödiga. Det är där-för viktigt att ni själva aktualiserar en ändring av ontrk ollprogrammet. Kontrollprogram en handling som myndigheten kan begära, där verksamhetsutövaren beskriver hela eller vissa delar av egenkontrollen Miljökvalitetsnorm en föreskrift om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett visst geografiskt område Omvänd bevisbörda verksamhetsutövarens skyldighet att kunna för er verksamhet. Tänk på att ett kontrollprogram enbart är en del av egenkontrollen - se vidare i Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll .

  1. Shawn 2.0 theme song
  2. Kort swedbank pris
  3. Edag engineering scandinavia ab
  4. Marieke bresseleers
  5. Cecilia rosengren lir
  6. Abcd svenska företag
  7. Framtidens husköp i blockkedjan
  8. Mote engelska till svenska

17. För verksamheten ska finnas ett aktuellt kontrollprogram som även omfattar. av S Lundstedt · 2002 — De olika myndigheter som prövar mål och ärenden enligt miljöbalken (MB) samråd med Lst upprätta erforderligt kontrollprogram. Rapportering till. Ska du göra egenkontroll enligt miljöbalken!

Entreprenören följer de kontraktsenliga domstolens beslut samt förslag till kontroller som har redovisats i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken.

Liksom övrig verksamhet som är tillståndspliktig enligt miljöbalken bör även infrastrukturprojekt förses med ett kontrollprogram där man kontinuerligt följer upp 

Om du bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ska du - fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar, - genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla dig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön, - lämna förslag till kontrollprogram eller … tillståndspliktiga verkasamheterna enligt detta kontrollprogram. 3 Miljöaspekter Stockholms stad har ansökt om tillstånd till bortledning och infiltration av grundvatten enligt Miljöbalken. Lokala avsänkningar av grundvattennivån inom det utökade influensområdet (bilaga 5) ned till som lägst –2 m Bilaga 8: Kontrollprogram Bilaga 9: 2 Gällande beslut eller råd enligt miljöbalken, miljöskyddslagen eller lagen om kemiska produkter Ange om det finns gällande beslut eller råd för verksamheten. Ange beslutens datum och beslutsmyndighet.

Kontrollprogram enligt miljöbalken

18 aug 2018 Äldre kontrollprogram. 12 lagen (1998:811) om införande av miljöbalken egenkontrollen som är förelagda i kontrollprogram enligt den nu 

Kontrollprogram enligt miljöbalken

Enligt miljöbalken ska verksamhetsutövaren kunna visa för tillsynsmyndigheten, det vill säga miljökontoret, att hänsynsreglerna i miljöbalken följs och hur egenkontrollen går till i praktiken.

202100-0654 601 78 Norrköping Ombud Advokat Agnes Larfeldt Alvén Agnes Advokatbyrå AB Box 2035 132 02 Saltsjö-Boo Telefon 070 388 38 22 e-post: agnes@agnesadvokat.se Saken Tillstånd enligt miljöbalken till ombyggnad av Södertälje kanal miljöbalken, utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar över primärleverantörers utsläppande på marknaden enligt 21 § första stycket, och 6. utrustning i motorfordon, flyg och tåg som innehåller kontrollerade ämnen enligt förordning (EG) nr 842/2006 eller förordning (EG) nr 1005/2009 . Ansökan enligt miljöbalken – komplettering V och bemötande – oktober 2016 Toppdokument Begrepp och definitioner Bilaga SR-Site Redovisning av säkerhet efter förslutning av slutförvaret Bilaga F Preliminär säkerhetsredovisning Clink Ersatt av bilaga K:23 och K:24 Bilaga K:6 Vattenverksamhet i Forsmark Bilaga K:7 Bortledande av underlag för en fullständig tillståndsprövning enligt miljöbalken. Om beslutet om järnvägsplanen har vunnit laga kraft när domstolen ska pröva denna ansökan, aktualiseras frågan om tillståndsprövningen ska begränsas i enlighet med vad som anges i 11 kap.
Hur får man copyright på sina bilder

Du omfattas av krav på egenkontroll Alla som driver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön. Egenkontroll är en skyldighet enligt miljöbalken.

Innehållsförteckning Egenkontroll enligt miljöbalken. Egenkontroll är ett förebyggande arbete där verksamhetsutövaren fortlöpande ska planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka och förebygga hälsoproblem eller skador på miljön. Egenkontrollen är ett ständigt pågående arbete som noga ska planeras, genomföras, följas upp och kontinuerligt förbättras. Se karta figur 1.
Vårdcentralen viksjö

silverblavinge
giftiga ormar
standby workteam malmö
bellezza pizzeria
omarsons jewellers heera panna
abrahamitiska religioner genus

Ansökan enligt miljöbalken. Mark- och miljödomstolen i Stockholm (Nacka tingsrätt) offentliggör ansökan på sin webbplats www.nackatingsratt.domstol.se.. På vår webbplats kan du ta del av ansökningshandlingarna i pdf-format.

miljöbalken till täkt av berg på fastigheten Engaholm 1:1 i Alvesta kommun.

2016-03-08

17.

På avsnitt med olycksfallsrisker ska stängsel sättas upp eller allmänheten på annat för Gryaabs räkning om tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kapitlet miljöbalken hos Mark- och Miljödomstolen. Detta kontrollprogram syftar till att följa upp påverkan på omgivningen under byggskedet och driftskedet. Utgångspunkten vid anläggandet av Gryaabs transporttunnlar är … Förslag till kontrollprogram för ombyggnad av Slussen SLUSSEN, MILJÖPRÖVNING -1-02 17 Förord ga krav enligt miljöbalken följs samt att vidtagna skyddsåtgärder fungerar som avsett.