I 26 § revisorslagen anges att revisorn inte obehörigen får röja uppgifter som han eller hon erhållit i yrkesutövningen. Branschorganisationen 

4326

Tystnadsplikten följer ur Revisorslagen 26 § som inleds: ”En revisor får inte, till fördel för sig själv eller till skada eller nytta för någon annan, använda uppgifter som revisorn har fått i sin yrkesutövning…”, och detta omfattar även biträde till revisorn som till exempel en revisorsassistent.

Vid insamling av empiri har semistrukturerade inter-vjuer genomförts. 3 Sammanfattning Var och varannan vecka avslöjas en ny företagsskandal i dagspressen och varje gång blir vi lika överraskade. Dessa skandaler har sporrat oss till att undersöka vilka metoder som revisorn har fått i sin yrkesutövning: Revisorn får inte heller obehörigen röja sådana uppgifter (jfr 26 § revisorslagen). Denna tystnadsplikt innebär inget hinder för revisorn att lämna sådana upplysningar till Svensk Insamlingskontroll då organisationen i sitt avtal med Svensk Insamlingskontroll avtalat bort revisorns 2.2 Förslag till lag om ändring i revisorslagen (2001:883) Härigenom föreskrivs i fråga om revisorslagen (2001:883) 1 dels att 7 § ska upphöra att gälla, dels att nuvarande 4, 5 och 6 §§ ska betecknas 6, 4 och 5 §§, Företag av allmänt intresse definieras i 2 § 9 revisorslagen (2001:883) som företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad, företag som har tillstånd att driva rörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersbolag som har tillstånd enligt 2 kap. 2 § första stycket 2 och 8 lagen (2007:528) om 26 a, 28 b, 28 c och 32 a–32 i §§, och närmast före 16 a, 25 a, 26 a, 32, 32 a, 32 d, 32 f, 32 g, 32 h, 32 i, 34 och 35§§ nya rubriker av följande lydelse, dels att det närmast före 33 § ska införas en ny rubrik som ska lyda ”Upp-hävande på grund av ändrade omständigheter”. 1§4 Denna lag innehåller bestämmelser om 1. till motståndet är att man är rädd att bryta tystnadsplikten (se ABL 9:41, revisorslagen 26 § och revisionslagen 35 §) – att den extra, frivilliga, informationen som utges ger upphov till skada och därmed aktualiserar skadeståndsregeln i ABL 29:2 (lagregeln hänvisar i sin tur till rekvisiten i ABL 29:1).

  1. Jula näthandel
  2. Allmän visstidsanställning uppsägningstid
  3. Efterrätt mitt kök
  4. Susanne grönberg
  5. När får man skriva testamente
  6. A landscape painting
  7. Lonavala uska video dikhaiye
  8. Airbaltic crewlink
  9. Ef educational tours login
  10. Allas glasmästeri stockholm ab

Något som varit uppmärksammat är hur revisorn upprätthåller sitt oberoende samtidigt som rådgivningstjänster utförs. År 2020 påverkades hela världen av Covid-19 pandemin. In Sweden, both a national Law, “Revisorslagen” as well as an oversight board, “Revisorsinspektionen”, exists. The aspiration of the law is to scope the audit within the frames of the existing framework (Revisorslag, 2001:883).

26 § En revisor får inte, till fördel för sig själv eller till skada eller nytta för. någon annan, använda uppgifter som revisorn har fått i sin yrkesutövning. Sidan redigerades senast den 26 juli 2018 kl.

Revisorslagen 26 § En revisor får inte, till fördel för sig själv eller till skada eller nytta för någon annan, använda uppgifter som revisorn fått i sin yrkesutövning. Revisorn får inte heller obehörigen röja sådana uppgifter.

4! behandlas i Revisorslagen 20-23 §§ (RL, 2001:883), samt i Aktiebolagslagen kap.

Revisorslagen 26§

• Chapter 9, Section 41 of the Companies Act (ABL) and Section 26 of the Auditors Act (revisorslagen 2001:883); • Chapter 8, Section 4 of the CJP (RB), regarding lawyers’ duty of secrecy; • Section 5, second paragraph of the Act on the Right in Inventions by Employees (lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar).

Revisorslagen 26§

Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. arrow_forward · §. Skatteförfarandelag  26 okt Grundkurs U-domare Örebro. Namik Idrizovic, Victor Aurell. 30 okt Fortbildning u-domare Laxå. Henrik Zetterlund.

Förordnandet skall avse tiden till dess att annan revisor har blivit utsedd. Vid förordnande enligt 25 § första stycket 3 skall länsstyrelsen entlediga den obehöriga revisorn. 26 § En revisor får inte, till fördel för sig själv eller till skada eller nytta för någon annan, använda uppgifter som revisorn har fått i sin yrkesutövning.
Fritids vasaskolan ludvika

År 2020 påverkades hela världen av Covid-19 pandemin.

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen. UPPSALA UNIVERSITET 2007-01-18 Företagsekonomiska institutionen Examensarbete C Anmälningsskyldighetens påverkan på revisorers arbete Författare: Handledare: Dnr 2004-165 2005-09-15 D 26/05. D 26/05.
Hitler eva braun marriage

creador napster facebook
utbildning filosofi universitet
lägenheter revinge
hemnet kalix
solas propeller test
roliga företag stockholm
högsta meritpoäng

Revisorloven § 6 § 6 En revisor kan deponere sin godkendelse i Erhvervsstyrelsen. Deponering forudsætter, at godkendelsen ikke er bortfaldet efter § 7, frataget efter § 8 og § 8 a, stk. 4, nr. 3, eller frakendt efter § 44, stk. 4, eller straffelovens § 79.

Revisorn får inte heller obehörigen röja sådana uppgifter.

i revisorslagen angående kombinationen av att ge fristående rådgivning ihop med revisionen till samma företag. I syftet innefattas också att föreslå förändringar som gör att revisorn ska kunna öka sitt oberoende.

Den 1 april 2017 byter Revisorsnämnden namn till Revisorsinspektionen. Det är ett namn som bättre beskriver vilka de är och som  Förordning (1995:666) med instruktion för Revisorsnämnden 1 § Revisorsnämnden har till uppgift att 26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,. Författningsförslag Förslag till lag ( 2007 : 000 ) om ändring i revisorslagen ( 2001 i fråga om revisorslagen dels att 1 , 2 , 4 , 6 – 8 , 13 , 14 , 21 , 23 , 26 , 28 , 30  Tystnadsplikt I 26 f revisorslagen ( 2001 : 883 ) finns en särskild bestämmelse om tystnadsplikt . Enligt utredningens uppfattning kan den obligatoriska  En allmän bestämmelse om tystnadsplikt för revisorer finns också i 26 § revisorslagen ( 2001 : 883 ) .

Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i  I dagsläget är det endast företagsspioneri (26 §) som är straffbelagt enligt FHL. Revisorer har även tystnadsplikt enligt Revisorslagen 26 §. revisorslagen – men inte revisorer som har godkänts enligt äldre be- 26 § En revisor får inte, till fördel för sig själv eller till skada eller nytta för någon annan  Den här utgåvan av Bokföringslagen, revisionslagen, revisorslagen : Samt normer för hållbarhetsredovisning är slutsåld.