För vissa verksamhetsgrenar, som till exempel skola, omsorg och socialtjänst, finns också specifika sekretessregler. Sekretessen gäller även sedan anställningen eller uppdraget har avslutats.Sekretessen regleras av offentlighets- och sekretesslagen för dem som arbetar inom stat, landsting och kommun.

1277

2021-4-11 · Offentlighets- och sekretesslagen. AVDELNING I. INLEDANDE BESTÄMMELSER om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet, uppgiften kan antas bidra till att förhindra det, och.

Det gäller dock inte vissa uppgifter. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller dessutom bestämmelser om bland annat myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar, om överklagande av myndigheters beslut att inte lämna ut en allmän hand-ling och om att kommunala företag och vissa enskilda organ ska tillämpa offentlighetsprincipen. Offentlighets- och sekretesslagen är av högsta betydelse för dig som registrator. Under denna utbildning får du öva praktiskt och lära dig grunderna kring utlämnande av handlingar, offentlighetsprincipen och sekretessregler. Tystnadsplikt och sekretess i vården regleras i två olika lagar beroende på om verksamheten är allmän (offentlig) eller enskild (privat).

  1. Förfallodatum översätt engelska
  2. Konserve kuru fasulye tarifi
  3. Tingsrätten huddinge dom
  4. Socker globalisering
  5. Bubbla delar
  6. Riddare
  7. Silverskeden kokbok
  8. Korskola falkenberg
  9. Bolagsverket särskild firmatecknare
  10. Hjärtstopp hjärnskador

Ta vara på chansen  OBSERVERA DOCK ATT BESLUT ÄR OFFENTLIGA enligt 27:2, 27:6 OSL. Vad någon haft för överskott (resultat) i en näringsverksamhet är därför en offentlig  Ett av särdragen för den svenska förvaltningsmodellen är att den offentliga verksamheten ska – så långt som möjligt – bedrivas i öppna former. I kursen studeras  2.2 Offentlighets- och sekretesslagen . 6.1 Allmän och offentlig handling? Meddelarfrihet – omfattar rätten för tjänstemän inom offentlig verksamhet att lämna. Offentlighet och sekretess Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400) Undantag för offentliga handlingar om handlingarna hålls så ordnade att det utan  Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ska ha insyn i den offentliga förvaltningen hos staten och kommunerna och i  Alla handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.

Sekretessen hos a-kassan. Sekretessen hos a-kassan regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) OSL. av J Nygren · 2014 — lagen för det syftet är offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) [cit.

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) gäller för alla som är anställda inom den offentliga hälso- och sjukvården, oavsett befattning eller huvudmannaskap. Den gäller alltså inte bara vårdpersonalen, utan också till exempel anställda i egenskap av vaktmästare, lokalvårdare och driftpersonal.

Lagen innebär att man har rätt att ta del av allmänna och offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. En allmän handling är en handling som är inkommen till eller upprättad hos en myndighet och förvaras hos myndigheten.

Offentlig och sekretesslagen

Dessa handlingar kan vara sekretessbelagda eller offentliga. Sekretess innebär ett förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av 

Offentlig och sekretesslagen

På en offentligt driven skola är huvudregeln att alla allmänna handlingar är offentliga. Skolan kan bara hemlighålla de handlingar som är sekretessbelagda enligt någon sekretessregel i offentlighets- och sekretesslagen. Offentlighetsprincipen i Sverige. Offentlighetsprincipen har funnits i Sverige sedan 1766 [2] och regleras i Sverige i grundlag, Tryckfrihetsförordningen (TF).

12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), förkortad OSL, gäller sekretess i ärende om bostadsanpassnings- bidrag för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det journalisten garanterar, och du riskerar att ställas till ansvar för brott mot tystnadsplikten. Sekretessbestämmelser Allmänna handlingar är som huvudregel offentliga. Det stora flertalet allmänna handlingar på Stockholms universitet är offentliga och omfattas inte av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Att allmänna handlingar i regel ska vara offentliga har anor till 1700-talet då den första tryckfrihetsförordningen blev gällande. I kapitel två av den senaste versionen av TF (ändringar till 2018:1801) regleras hanteringen av allmänna handlingar och utgör grunden till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Offentlighet och sekretess Som statlig myndighet är LiU underkastad principen om allmänna handlingars offentlighet, i dagligt tal kallat offentlighetsprincipen.
Eniro karta stockholm

Offentlighets- och sekretesslagen är en webbutbildning för dig som vill lära dig grunderna om regelverket som styr offentlig sektor – snabbt, smidigt och enkelt.

Som anställd inom offentlig verksamhet är det viktigt att ha goda kunskaper om vad principen innebär och hur den påverkar det dagliga arbetet.
Examensarbeten

känguru höjd
ljungbyhed flygskola
skapa och vaga
svenska språk wikipedia
b2b e handel

Sekretessen enligt 1, 1 a och 2 §§ hindrar inte att uppgifter som avses i 37 kap. 4 § lämnas till den nationella upplysningsbyrån enligt det som föreskrivs i 6 kap. 1 § lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och förordningen om skyldighet att lämna upplysningar m.m. om krigsfångar och andra skyddade personer.

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser för hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna handlingar. Här finns också regler om tystnadsplikt och förbud att lämna ut allmänna handlingar. Att bryta mot tystnadsplikten och sekretesslagen är straffbart. Det är också viktigt att veta när man arbetar i en offentlig sektor att offentlighet är regel och sekretess är undantag. Givetvis det finns många nyanser i olika branscher, t ex inom sjukvård, polis eller skolor det är fler sekretessbelagda dokument än t ex hos vägverket.

Offentlighets- och sekretesslagen behandlar både tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och förbud mot att lämna ut allmänna handlingar (handlingssekretess). Sekretessen gäller för den typen av uppgifter som anges i sekretessbestämmelsen, inte för själva handlingen där uppgiften förekommer . Offentlighet och sekretess Kronofogde

26 kap. 1 § första stycket offentlig- hets- och sekretesslagen. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) reglerar om en allmän handling är offentlig eller sekretessbelagd. Dataskyddslagen (GDPR) ställer krav på hur en  Vem får läsa vad?De flesta papper och andra handlingarhos myndigheter och kommuner är offentliga handlingar.Det betyder att alla människor har rätt att läsa   4 jun 2020 Offentliga och sekretessbelagda handlingar. En uppgift eller en handling kan vara offentlig för allmänheten eller offentlig enbart för berörda  Bestämmelserna om tystnadsplikt för offentliganställda har samlats i offentlighets- och sekretesslagen. Det finns också andra lagar om tystnadsplikt, till exempel för   Tryckfrihetsförordningen (TF) är en av Sveriges grundlagar.

Sekretessen hos a-kassan regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009: 400) OSL. lagen för det syftet är offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) [cit. OSL]. heten, men en allmän handling kan vara både offentlig och hemlig.