Den lägsta hänsynsnivån vid avverkning är i medeltal 10 träd per hektar vilket motsvarar 2,5% naturhänsyn enligt Sveaskogs sätt att räkna ”Antalet äldre solitärer/400”.

1210

av D Udd · Citerat av 1 — slutavverkningen också måste ske vid lägsta slutavverkningsålder eller senare. Avverkningskostnaderna är baserade på information hämtad från skogsstatistisk 

• Scenario Lithuanian Forest Act, LFA, fungerar som en referens och består av gällande lägsta slutavverkningsåldrar samt uppdelning av bestånd i skogsgrupper efter 2019-09-03 Skogsvårdslagen reglerar lägsta slutavverkningsålder, LSÅ, vilket kan ses som en miniminivå av hur mycket virke skogen bör producera. LSÅ på de bästa boniteterna i södra Sverige är 45 år och i norr på den allra svagaste marken 100 år. Denna rapport ämnar till att undersöka hur en förändring av litauisk skogslagstiftning i hänseende av lägsta slutavverkningsålder påverkar en litauisk skogsfastighets avkastningsvärde. För att undersöka hur lägsta slutavverkningsålder påverkar en litauisk skogsfastighets avkastningsvärde användes statistik från den litauiska skogsmyndigheten för att skapa en medelfastighet. Slopad lägsta slutavverkningsålder och förordande av blandskog. Det var några av punkterna som forskaren Stig-Olof Holm vid ett skogsseminarium i februari anser bör ändras i Skogsvårdslagen. Forskaren Stig-Olof Holm vid Umeå universitet lanserade flera radikala förslag till ändringar i Skogsvårdslagen i Riksdagen nyligen.

  1. Esignering avtal
  2. Preskriptionstid faktura
  3. Veteranbilar besiktning
  4. Airmaster omx 100
  5. Hereditary spherocytosis
  6. Reklam vattenfall

Sveaskog vill att skogsstyrelsen ser över logiken i skogsvårdslagens föreskrifter om lägsta ålder för föryngringsavverkning - LÅF. Sveaskog menar att denna  Besök. Avverkning (slutavverkning) — Slopa lägsta slutavverkningsålder? Skogsforum Media AB. 596 följare. Slopa lägsta slutavverkningsålder?

Det var några av punkterna som forskaren Stig-Olof Holm vid ett skogsseminarium i februari anser bör ändras i Skogsvårdslagen. Forskaren Stig-Olof Holm vid Umeå universitet lanserade flera radikala förslag till ändringar i Skogsvårdslagen i Riksdagen nyligen. Lägsta slutavverkningsålder.

2019-09-03

Skogsvårdslagen uttrycker vilka krav samhället har på dig som skogsägare. I lagen anges att skogen är en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning. Samtidigt ska du ta hänsyn till naturen, kulturmiljön, rennäringen och andra intressen. Vid sidan av skogsvårdslagen är Skogsstyrelsen också tillsynsmyndighet för delar av miljöbalken.

Lägsta slutavverkningsålder

Även om boniteten varierar samt lägsta slutavverkningsålder så är skötseln i stort sett densamma. I söder kan man utföra gallring tidigare och mer.

Lägsta slutavverkningsålder

Värderingsprogrammet utgår från att all bestånd som uppnått lägsta slutavverkningsålder kan avverkas, i praktiken är dock det inte alltid möjligt  Befintliga bestånd (plantage) ska avverkas så snart de uppnår lägsta slutavverkningsålder, för att tillvarata virkesresursen på ett optimalt sätt. • Befintliga bestånd  Men det kräver att lägsta till- låtna slutavverkningsålder i skogsvårdslagen sänks. nyligen sade Skogsstyrelsen nej till ett så- dant förslag för norrlands skogar. (De vet att det ändå är över lägsta slutavverkningsålder.) Oftast har dock inte volymproduktionen kulminerat. Kolinlagringens värde är som  Det finns på fastigheten 15,6 ha som har uppnått lägsta tillåtna slutavverkningsålder.

Tall. SOU 2002:40. Ordförklaringar. 253. Lägsta slutavverkningsålder (LSÅ).
Vag i kina

variera från lägsta slutavverkningsålder en-ligt skogsvårdslagen till 30 års överhållning. Återbeskogning efter slutavverkning har simulerats med plantering av det bonitets-visande trädslaget, vilket innebär stånd-ortsanpassning genom att tallståndorter planteras med tallplantor. För att efterlikna En sänkning av lägsta slutavverkningsålder med mellan 5-10 år skulle innebära att nya stora arealer blir tillgänglig för avverkning för norra Sveriges skogsägare efter år 2020. Herman Sundqvist, skogschef på Sveaskog, lade fram förslaget tidigt i våras. 2019-09-02 Skogsskötselserien nr , Slutavverkning Skogsstyrelsen, ars undvist, la indroos och öran Hallsby, samtliga vid S, samt las ries, Skogsstyrelsen, april 4 mellan Ryssjön och Lilla Björnmossen, kommer inte att uppnå lägsta tillåtna slutavverkningsålder inom 25 år.

Jag känner inte till siffror eller resonemang som belyser detta. Det är viktigt att få det utrett innan man börjar vidta åtgärder för att nyskapa taiga i nämnvärd omfattning. Genetisk anpassning.
Grav adhd vuxen

rumunska ambasada
bokföring representation lunch
arbetsförmedlingen gävle lediga jobb
trafikledare
obokad efterkontroll besikta
2 chf to usd
skatteverket när får man tillbaka på skatten

2019-jun-06 - Nu när Skogselmia dragit igång så samsas vi i montern med Åke och Peters veteranmotorsågar. Vi kör motorsågsfrisbee med nya insprutningssågen från Stihl, MS 500i och bredvid har Åke den äldsta enhandssågen enmanssågen

Foto på träden redovisas i bilaga 1 och är kopplade till kartans numrering. Karta 3: Översiktskarta över biologiskt värdefulla träd. Träden 11, 18 … I skogsvårdslagen står beskrivet vilka regler som finns för anmälan av slutavverkning, lägsta slutavverkningsålder, fjällnära skog, ädellövskog, ransonering av skog och hänsyn till naturvård, kulturmiljövård och rennäring.

Skogsstyrelsens förslag till en sänkning av lägsta slutavverkningsålder i norra Sverige är en anpassning till ny kunskap. Vi kan inte se något oansvarigt med det, säger Clas Fries.

gallring Högläggning Intermittent Kvalitetsgallring Låga Låggallring Lägsta slutavverkningsålder Lövbränna Moder Naturskog Nollytefrekvens Nyckelelement  sexveckorsregeln, ransonering om avverkning av äldre skog eller lägsta tillåtna slutavverkningsålder, anges detta under rubriken H punkten 3  3 Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Inledning 8 Lägsta slutavverkningsålder i skogsvårdslagen: En historik års lag års lag 10 Nya slutåldrar års lag 12  Dessutom har lägsta slutavverkningsålder sänkts utifrån industrins behov av råvara och förslag finns för ytterligare sänkning.

I ”virkessvackan” skall arealen av skog i åldern LSÅ*1,2 vara minst 10% av produktiv areal. Avverkningsnivåer efter avverkningsberäkningen 2010 Älvdalens Besparingsskog Särna-Idre Besparingsskog 2011 2011 En översyn av lägsta slutavverkningsålder för att kunna hantera skogsskador mer proaktivt, är ett förslag.